Q01组发表文章

 

2015-2016

1. Zhe Liu, Chuanrui Zhu,Yujin Wang, Yan Shen, Haifang Yang, Changzhi Gu, Junjie Li, Baoli Liu, Xiangang Xu, Light emitting enhancement and angle-resolved property of surface textured GaN-based vertical LED, J. Opt. 45, 81(2016)

2. M. M. Glazov, E. L. Ivchenko, G. Wang, T. Amand, X. Marie, B. Urbaszek, and B. L. Liu, Spin and valley dynamics of excitons in transition metal dichalcogenide monolayers, Phys. Status Solidi B, 1–14 (2015) / DOI 10.1002/pssb.20155221

3. Qiang Wang, Chuanrui Zhu, Yufan Zhou, Xuesong Wang, Baoli Liu, Xuelin Wang, Yuanjie Lv, Zhihong Feng, Xiangang Xu, Ziwu Ji, Fabrication and photoluminescence of strong phase-separated InGaN based nanopillar LEDs, Superlattices and Microstructures 88, 323 (2015)

4. Photogenerated Intrinsic Free Carriers in Small-molecule Organic Semiconductors Visualized by Ultrafast SpectroscopyXiaochuan He, Gangbei Zhu, Jianbing Yang, Hao Chang, Qingyu Meng, Hongwu Zhao, Xin Zhou, Shuai Yue, Zhuan Wang, Jinan Shi, Lin Gu, Donghang Yan & Yuxiang Weng Scientific Reports  5:170762015

5. Xing J, Chang YC, Wang N, Liu GQ, Pan XY* "Electron Spin Decoherence of Nitrogen-Vacancy Center Coupled to Multiple Spin Baths", Chinese Physics Letters 33, 107601 (2016)

6. Spin dynamics of the potassium magnetometerin spin-exchange relaxation free regimeJi-Qing Fu(伏吉庆)1,   Peng-Cheng Du(杜鹏程)2,  Qing Zhou(周庆)2,  and  Ru-Quan Wang(王如泉)1Chin. Phys. BVol. 25, No. 1 (2016) 010302

7. High-Performance Sodium Bose–Einstein Condensate Apparatus with a HybridTrap and Long-Distance Magnetic TransferZHANG Feng(张峰), LONG Yun(龙云), YANG Jiang-Ling(杨江陵), MA Guo-Qiang(马国强),YIN Ji-Ping(殷冀平), WANG Ru-Quan(王如泉)CHIN.PHYS.LETT. Vol.32, No.12(2015)123701

8. Tunable atomic spin-orbit coupling synthesized with a modulating gradient magnetic fieldXinyuLuo1, LingnaWu1, JiyaoChen1, QingGuan2, KuiyiGao2, Zhi-FangXu3,  L.You1,4 & RuquanWangScientificRepoRts | 6:18982016

9. Nanoscale 7, 9075(2015), Li, F. F. Yan, Y. L. Han, B. Li, L. Huang, X. L. Yao, M. G. Gong, Y. B. Jin, X. L. Liu, B. L. Zhu, C. R. Zhou, Q. Cui, T. Pressure confi nement effect in MoS2 monolayers

10.Filamentary resistance switching in phthalocyanine thin films observed by electroluminescenceQingyu Meng, Xiaochuan He, Qi Mao, Yuxiang Weng, Jianbing Yang, Donghang Yan, and Hongwu Zha,o Applied Physics Letters 106, 173302 (2015)

11. Liu GQ, Zhang YR, Chang YC, Yue JD, Fan H, Pan XY* “Demonstration of entanglement-enhanced phase estimation in solid”, Nature Communications 6, 6726 (2015).

12. Transition from Autler–Townes splitting to electromagnetically induced transparency based on the dynamics of decaying dressed states, Xiaogang Lu, Xingxu Miao, Jinhai Bai, Liya Pei, Meng Wang, Yanlei Gao, Ling-An Wu, Panming Fu, Ruquan Wang and Zhanchun Zuo, 2015 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 48 055003

2014

1. Jiang QQ, Liu DQ, Liu GQ, Chang YC, Li WX, Pan XY, Gu CZ*. "Focused-ion-beam overlay-patterning of 3D diamond structures for advanced single-photon properties". Journal of Applied Physics, accepted (2014).

2. Liu GQ, Jiang QQ, Chang YC, Liu DQ, Li WX, Gu CZ, Po HC, Zhang WX, Zhao N, Pan XY*. "Protection of centre spin coherence by dynamic nuclear spin polarization in diamond". Nanoscale, accepted (2014).

3. Chang YC, Xing J, Zhang FH, Liu GQ, Jiang QQ, Li WX, Gu CZ, Long GL, Pan XY*. "Band-selective shaped pulse for high fidelity quantum control in diamond". Applied Physics Letters, 104, 262403 (2014).

4. Liu DQ, Liu GQ, Chang YQ, Pan XY*. "Scaling of dynamical decoupling for a single electron spin in nanodiamonds at room temperature". Physica B 432, 84-88 (2014).

5. D. Lagarde, L. Bouet, X. Marie, C. R. Zhu, B. L. Liu, T. Amand, P. H. Tan, and B. Urbaszek "Carrier and Polarization Dynamics in Monolayer MoS2",  Phys. Rev. Lett. 112, 047401(2014)

6. G. Wang, A. Balocchi, A. V. Poshakinskiy, C. R. Zhu, S. A. Tarasenko, T. Amand, B. L. Liu and X. Marie, "Magnetic Field Effect on Electron Spin Dynamics in (110)  GaAs Quantum wells", New Journal of Physics, 16, 045008 (2014) 

7. Hong-Xing Yin, Chuan-Rui ZhuYan Shen,Hai-Fang Yang,Zhe Liu,Chang-Zhi Gu,Bao-Li Liu,and Xian-Gang Xu."Enhanced light extraction in n-GaN-based light-emitting diodes with three-dimensional semi-spherical structure". Appl. Phys. Lett. 104, 061113 (2014) 

8. Gao Kui-Yi , Luo Xin-Yu, Jia Feng-Dong , Yu Cheng-Hui , Zhang Feng , Yin Ji-Ping , Xu Lin , You Li , Wang Ru-Quan, "Ultra-High Efficiency Magnetic Transport of 87Rb Atoms in a Single Chamber Bose—Einstein Condensation Apparatus".Chin. Phys. Lett. Vol. 31, No. 6 (2014) 063701

2013

1. Liu GQ,Po HC,Du JF,Liu RB,Pan XY* "Noise-resilient quantum evolution steered by dynamical decoupling", Nature Communications,4,2254 (2013).

2. Chang YC, Liu GQ, Liu DQ, Fan H, Pan XY* "Room-temperature quantum cloning machine with full coherent phase control in nanodiamond", Scientific Reports 3, 1498 (2013).

3. Liu DQ, Chang YQ, Liu GQ, Pan XY* "Electron spin studies of nitrogen vacancy centers in nanodiamonds", Acta Phys. Sin. 62, 164208 (2013).

4. Wang G, Balocchi A, Lagarde D , Zhu CR, Amand T, Renucci P,  Shi ZW, Wang WX, Liu BL, Marie X ,"Temperature dependent electric field control of the electron spin relaxation in (111)A GaAs quantum wells",  App. Phys. Lett. 102(2013)242408.

5. Zhu CR, Wang G, Liu BLMarie X,Qiao XF, Zhang X, Wu XX, Fan H, Tan PH, Amand T,Urbaszek B, "Stain Tuning of Optical Emission Energy and Polarization in monolayer and bilayer MoS2" , Phys. Rev. B 88(2013)121308(R)

6. Wang G, Liu BL, Balocchi A, Renucci P, Zhu CR, Amand T, Fontaine C, Marie X, "Gate control of the electron spin-diffusion length in semiconductor quantum wells" , Nat.Commun.4(2013)2372

7. Balocchi A, Amand T, Wang G, Liu BL, Renucci P, Duong QH, Marie X, "Electric field dependence of the spin relaxation anisotropy in (111) GaAs/AlGaAs quantum wells", NJP15(2013)095016

8. Li D, Meng Y, Zhang PJ, Liu ZY, and Zhao HW, "Low-Frequency Noise Characteristics of Zinc-Oxide-Film-Based Photoconductive Detectors"JJAP 52(2013)084101

9. Wang Ai-Di, Liu Zi-Yu, Zhang Pei-Jian, Meng Yang, Li Dong, Zhao Hong-Wu, "Low frequency noise analysis and resistance relaxation in Au/SrTiO3/Au for bipolar resistive switching", Acta Phys. Sin. 62, 197201(2013).

10. Yin SL, Mao Q, Meng QY, Li D, and Zhao HW, "Hybrid anomalous and planar Nernst effect in permalloy thin films",Phys.Rev.B 88(2013)064410

11.YIN SL, LIANG XJ, ZHAO HW, "Effect of a Highly Metallic Surface State on the Magneto-Transport Properties of Single Crystal Bi Films", CPL 30(2013)087305

12. Jiang XL, Zhao YG, Chen YS, Li D,Luo YX, Zhao DY, Sun Z, Sun JR, and Zhao HW, "Characteristics of different types of filaments in resistive switching memories investigated by complex impedance spectroscopy",  Appl.Phys.Lett.102(2013)253507

13.Liya Pei,Xiaogang Lu,Jinhai Bai,Xingxu Miao,Ruquan Wang,Ling-An Wu,Shiwei Ren,Zhiyong Jiao,Huafeng Zhu,Panming Fu,and Zhanchun Zuo, "Resonant stimulated Raman gain and loss spectroscopy in Rb atomic vapor", Phy. Rev. A 87, 063822 (2013)

 

2012

1. Liu GQ, Pan XY, Jiang ZF, Zhao N, Liu RB. "Controllable effects of quantum fluctuations on spin free-induction decay at room temperature". Scientific Report, 2 (2012)432.

2. Hu X, Liu GQ, Xu ZC, Pan XY."Influence of microwave detuning on Ramsey fringes of a single nitrogen vacancy center spin". Chinese Physics Letter, 29 (2012) 024210 .

3. Ye HQ, Wang G.Liu BL, Shi ZW, Wang WX, Fontaine C,Balocchi A. Amand T, Lagarde D, Renucci. "Growth direction dependence of the electron spin dynamics in {111} GaAs quantum wells". Appl.Phys.Lett ,101(2012)032104.

4. Wang G,Ye HQ,Shi ZW,Wang WX,Marie X, Balocchi A, Amand T, Liu BL "Spin Dynamics in (111) GaAs/AlGaAs Undoped Asymmetric Quantum Wells" . Chinese Physics Letter; 29 (2012)097204.

5. Sallen G, Bouet L, Marie X, Wang G, Zhu CR,Han WP,Lu Y,Tan PH,Amand T, Liu BL, Urbaszek B. "Robust optical emission polarization in MoS2 monolayers through selective valley excitation". Phys.Rev.B, 86(2012)081301.

6. Cao T,Wang G,Han WP,Ye HQ,Zhu CR,Shi JR,Niue Q,Tan PH,Wang EG,Liu BL,Feng J. "Valley-selective circular dichroism of monolayer molybdenum disulphide" . Nat. Commun. 3(2012)1882.

7.Liu Z,Xia XX,Sun YM,Yang HF,Chen RY, Liu BL,Quan BG,Li JJ,Gu CZ. "Visible transmission response of nanoscale complementary metamaterials for sensing". Nanotechnology 23(2012)275503.

8. Wang HN,Ji ZW,Qu S,Wang G,Jiang YZ,Liu BL,Xu XG,"Influence of excitation power and temperature on photoluminescence in InGaN/GaN multiple quantum wells". Hirofumi Mino. Opt.Express 20(2012)3932.

9. Ziyu Liu, Peijian Zhang, Yang Meng, Huanfang Tian, Jianqi Li, Xinyu Pan, Xuejin Liang, Dongmin Chen, and Hongwu Zhao."Effect of TaOx thickness on the resistive switching of Ta/Pr0.7Ca0.3MnO3/Pt films". Appl.Phys.Lett,100 (2012)143506.

10. Liu Zi-Yu, Zhang PeiJian, Meng Yang, Li Dong, Meng Qing-Yu, Li Jian-Qi, and Zhao Hong-Wu."The influence of interfacial barrier engineering on the resistance switching of In2O3:SnO2/TiO2/In2O3:SnO2 device". Chinese Physics B 21(2012)47302.

11. Peijian Zhang,Yang Meng, Ziyu Liu, Dong Li, Tao Su, Qingyu Meng, Qi Mao,Xinyu Pan, Dongmin Chen, and Hongwu Zhao."Impact of interfacial resistance switching on thermoelectric effect of Nb doped SrTiO3". JAP 111(2012) 63702.

12. Zhang Pei-Jian Meng Yang Liu Zi-Yu Pan Xin-Yu Liang Xue-Jin Chen Dong-Min Zhao Hong-Wu."Influence of dislocation distribution on the resistive switching effect of Ag-SiO2 thin films". APS 61(2012)107703.

13. Xinyu Luo,Kuiyi Gao,L. Deng,E. W. Hagley,and Ruquan Wang."Impact of photoassisted collisions on superradiant light scattering with Bose-Einstein" . Phys.Rev.A 86(2012)043603.

14. Zhaoliang Liao, Peng Gao, Yang Meng , Wangyang Fu , Xuedong Bai , Hongwu Zhao."Electrode engineering for improving resistive switching performance in single crystalline CeO2 thin films". Solid State Electronics 72(2012)4.

15. Y. Meng, J. Li, P.-A. Glans, C. A. Jenkins, E. Arenholz, A. Tan, J. Gibbons, J. S. Park, Chanyong Hwang,H. W. Zhao, and Z. Q. Qiu."Magnetic interlayer coupling between antiferromagnetic CoO and ferromagnetic Fe across a Ag spacer layer in epitaxially grown CoO/Ag/Fe/Ag(001)". Phys.Rev.B, 85(2012)14425.

 

2011

1. Pan XY, Liu GQ, Yang LL, Fan H."Solid-state optimal phase-covariant quantum cloning machine". Appl.Phys.Lett, 99 (2011) 51113.

2. Hu X, Liu DQ, Pan XY."Nuclear spin induced collapse and revival shape of Rabi oscillations of a single electron". Chinese Physics B, 20 (2011) 117801.

3. Balocchi A, Duong QH, Renucci P, Liu BL, Fontaine C, Amand T, Lagarde D,and Marie X. "Full Electrical Control of the Electron Spin Relaxation in GaAs QuantumWells". Phys.Rev.Lett, 107 (2011) 136604.

4. Ye HQ, Hu CC, Wang G, Zhao HM, Tian HT, Zhang XW, Wang WX, and Liu BL. "Anisotropic in-plane spin splitting in an asymmetric (001) GaAs/AlGaAs quantum well". Nanoscale Research Letters, 6 (2011) 520.

5. 胡长城, 叶慧琪, 王刚, 刘宝利. "GaAs/GaAsAl多量子阱中载流子动力学实验研究". 物理学报, 60 (2011) 017803.

6. Element-specific study of epitaxial NiO/Ag/CoO/Fe films grown on vicinal Ag(001) using photoemission electron microscopy; Meng Y,Li J,Tan A, Jin E, Son J, Park JS, Doran A, Young AT, Scholl A, Arenholz E, Wu J, Hwang C, Zhao HW, and Qiu ZQ. Appl.Phys.Lett, 98(2011)212508.

7. Meng Y,Li J,Tan A, Park JS, Jin E, Son J, Doran A, Scholl A,Arenholz E, Zhao HW, Huang CY,and Qiu ZQ. "FeMn/Fe /Co/ Cu(1,1,10) films studied using the magneto-optic Kerr effect and photoemission". Phys.Rev.B, 84 (2011) 064416.

8. Li J,Meng Y, Park JS, Jenkins CA, Arenholz E, Scholl A, Tan A, Son H, Zhao HW, Huang CY,Wu YZ, and Qiu ZQ. "Determination of the Fe magnetic anisotropies and the CoO frozen spins in epitaxial CoO/Fe/Ag(001)". Phys.Rev.B, 84 (2011) 094447.

9. Liao ZL,Gao P,Meng Y,Zhao HW, Bai XD,Zhang JD,and Chen DM. "Electroforming and endurance behavior of Al/Pr0.7 Ca0.3 MnO3/Pt devices". Appl.Phys.Lett, 99 (2011) 113506.

10. Li J,Arenholz A, Meng Y, Tan A, Park JS, Jin E, Son H, Wu YZ, Jenkins CA, Scholl A, Zhao HW, Huang CY, and Qiu ZQ. "Continuous spin reorientation transition in epitaxial antiferromagnetic NiO thin films". Phys.Rev.B, 84 (2011) 012406.

11. Park JS, Quesada A, Meng Y, Li J, Jin E, Son H, Tan A, Wu J, Hwang CY, Zhao HW, and Qiu ZQ. "Determination of spin-polarized quantum well states and spin-split energy dispersions of Co ultrathin films grown on Mo(110)". Phys.Rev.B,83 (2011) 113405.

12. Wu J, Carlton D, Park JS, Meng Y, Arenholz E, Doran A, Young AT, Scholl A, Hwang C, Zhao HW, Bokor J, and Qiu ZQ. "Direct observation of imprinted antiferromagnetic vortex states in CoO/Fe/Ag(001) discs". Nature Physics, 7 (2011) 303.

 

2010

1.L. Deng,E.W. Hagley, Qiang Cao, Xiaorui Wang, Xinyu Luo, Ruquan Wang, M. G. Payne, Fan Yang,Xiaoji Zhou, Xuzong Chen, and Mingsheng Zhan. "Observation of a Red-Blue Detuning Asymmetry in Matter-Wave Superradiance". Phys.Rev.Lett 105 (2010) 220404.

2. Yu XF, Peng XN, Chen ZQ, Lian C, Su XR, Li JB, Li M, Liu BL, and Wang QQ. "High temperature sensitivity of manganese-assisted excitonic photoluminescence from inverted core/shell ZnSe:Mn/CdSe nanocrystals". Appl.Phys.Lett 96 (2010) 123104.

3. Yang lili, Liu Gangqin, Pan Xinyu, Chen Dongmin. "Design and Application of a Near Field Microwave Antenna for the Spin Control of Nitrogen-Vacancy Centers". Chinese Physics Letters 27 (2010) 038401.

4. Fei Pang, S.L. Yin, X.J. Liang, D.M. Chen. "Origin of the metallic to insulating transition of an epitaxial Bi(111) film grown on Si(111)". Chinese Physics B 19 (2010) 087201.

5. Fei Pang, Z.L. Liao, X.J. Liang, D.M. Chen. "Anomalous Magneto Transport Properties of Epitaxial Single-Crystal Bi Films on Si(111)". Chinese Physics Letters 27 (2010) 107102.

6. Meng Yang, Zhang Pei-Jian, Liu Zi-Yu,Liao Zhao-Liang, Pan Xin-Yu, Liang Xue-Jin,Zhao Hong-Wu, and Chen Dong-Min. "Enhanced resistance switching stability of transparent ITO/TiO2/ITO sandwiches". Chinese Physics B (2010) 374304.

7. 胡长城, 王刚, 叶慧琪, 刘宝利."瞬态自旋光栅系统的建设及其在自旋输运研究中的应用".物理学报; 59 (2010) 0597.

 

 

 
 

联系我们:中国科学院物理研究所固态量子信息与计算实验室
北京海淀区中关村南三街八号 北京603信箱 100190
Tel:86-10-82648139 Fax:86-10-82640266 Email:quantum@aphy.iphy.ac.cn
Copyright@All rights reserved.2014年7月更新